č.j. 380/00 JP Police nad Metují, 25.2.2000

Cena za Krajinu Rady Evropy - přihláška CHKO Broumovsko

1. Název iniciativy:
"Cesta ke kořenům Broumovska"
2. Kategorie:
prioritní je kategorie 1: Uvědomění, výchova a spoluúčast, iniciativa ale naplňuje i kategorii 2: Vědecká a odborná činnost a 3: Ochrana, řízené využívání a plánování
3. Hlavní autoři inciativy:
Správa CHKO Broumovsko, kontaktní osoba Jan Piňos
Občanské sdružení Collegium pro arte antiqua Brno, Vrázova 17b, 616 00 Brno, tel. 05 - 749 894, kontaktní osoba Mojmír Poláček
4. Další partneři iniciativy:
Sdružení obcí Broumovska, Policka a Teplicka
Děkanský úřad v Broumově
Sdružení dobrovolných aktivit INEX
Společnost pro trvale udržitelný život
5. Místo: CHKO Broumovsko
6. Stručný popis iniciativy
6.1. Krajina Broumovska
Broumovsko je geograficky a historicky svébytným krajem, jehož neobyčejné přírodní krásy byly po staletí hospodářsky kultivovány a obohacovány o umělecké památky pod správou benediktinského řádu. Vznikla tak mimořádná harmonická, ekologicky a esteticky vyvážená krajina, pro niž je příznačná pestrost a prolínání krás přírody a historie. Její krásu a ducha se nepodařilo zničit ani vyhnáním původních obyvatel ani násilnou přeměnou venkova za socialismu.
Oblast je známá především svými přírodními krásami. Leží tu Adršpašsko-teplické skály, největší skalní město ve střední Evropě o rozloze bezmála 19 km2. Kromě dvou velkých národních přírodních rezervací (druhou z nich jsou Broumovské stěny s 11 km2) a dalších čtyř maloplošných chráněných území zabírá většinu plochy CHKO malebná mozaika lesů a luk, pastvin a polí - pískovcové podloží totiž vtisklo krajině mimořádně členitý reliéf. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda.
Broumovsko je však také krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Její mimořádné kulturní památky však leží ve stínu přírodních krás, o čemž svědčí i jejich neutěšený stav a menší zájem návštěvníků.
Území CHKO Broumovsko je památkově mimořádně cenné. Nalézají se tu mj. dvě městské památkové zóny (Broumov, Police), jedna vesnická památková rezervace (Křinice), dva barokní benediktinské kláštery (Broumov, Police), zvláštní skupina devíti barokních venkovských kostelů (stavitelé Kilián a Ignác Dientzenhoferové a Martin Allio), nejstarší dřevěný kostel v Čechách(hřbitovní kostel v Broumově), stovky zděných statků broumovského typu (jedinečný architektonický typ), desítky kaplí, křížové cesty a stovky pískovcových soch a křížů mimořádné umělecké hodnoty v obcích i ve volné krajině.
6.2. Místní občanská iniciativa a komunitní spolupráce
V roce 1998 se začal z iniciativy pracovníků Správy CHKO Broumovsko uskutečňovat projekt "Obnova historických cest na Broumovsku". K němu přibyly později další aktivity, které mají přispět k ochraně přírody, péči o krajinu, oživení venkova, obecní pospolitosti a duchovního života i k ekologické výchově a znovunalézání přetrženého vztahu mezi člověkem a přírodou. Klíčovým partnerem Správy CHKO bylo od počátku brněnské občanské sdružení Collegium pro arte antiqua.
Broumovsko prošlo po válce těžkým vývojem, poznamenaným vysídlením Němců, zrušením broumovského okresu, znárodňováním průmyslu, kolektivizací zemědělství a slučováním obcí. Stopy této přírodní a zejména morální devastace jsou dodnes citelné, avšak mimořádná krása přírody i lidského díla se zapsaly do tohoto kusu země tak silně, že jeho genius loci přetrval.
Na Broumovsku se postupně vytváří aktivní skupina místních lidí posílená o "osvícené" hosty, která si uvědomuje jeho mimořádné geografické, historické i umělecké kvality a začíná pracovat na konkrétních projektech obnovy krajiny i společnosti.
K této zdola vzniklé neformální občanské skupině patří dnes zástupci obcí a měst, státních úřadů, církve, ale zejména dobrovolníci z občanských sdružení. Naší základní strategií je široká spolupráce opírající se o silnou vazbu ke konkrétnímu prostoru a propojování ekologických, kulturních, pedagogických a duchovních proudů.
Tato občanská iniciativa, která vznikla v roce 1998, již získala svou prací a její prezentací dobrý ohlas v celé republice.
6.3. Konkrétní aktivity v péči o krajinu i památky a v ekologické i kulturní osvětě
6.3.1. Proběhlé akce
6.3.1.1. Obnova historických cest
Jako první vznikl projekt "Obnova historických cest na Broumovsku." Jeho cílem je zpřístupnit krajinu lidem, zkrátit spojení mezi obcemi, vrátit do krajiny zeleň a zlepšit její krajinářskou hodnotu. Práce začaly na Rožmitálské cestě, 3 km dlouhé polní cestě vedoucí z Broumova do Rožmitálu, která vede v mimořádně krásném krajinném prostředí.
V roce 1998 se zde uskutečnily terénní úpravy ke zlepšení povrchu cesty, bylo vysazeno bezmála 200 stromů a stovky keřů. Podařilo se nalézt, opravit, na původním místě vztyčit a vysvětit hodnotnou barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Cesta byla slavnostně otevřena při procesí za účasti ministra životního prostředí, poslanců a dalších čestných hostů a za zpěvu a hudby souboru Collegium pro arte antiqua Brno. V roce 1999 se na Rožmitálské cestě konalo májové procesí, při němž byla odhalena a vysvěcena moderní socha sv. Šebestiána a vysvěcena nově opravená kaple sv. Kříže na dolním konci obce.
Další částí projektu je obnova Křinické cesty z Broumova na Hvězdu, která je historicky i turisticky nejvýznamnější cestou v Broumovské kotlině. Práce zde začaly v roce 1998 vysazením 300 stromů a keřů. Během loňska byly v Křinicích opraveny čtyři povalené a rozbité objekty: dva kříže na Křinické cestě (jeden byl již vysvěcen) a dvě zastavení na křížové cestě ke kapli sv. Huberta. Dále byly očištěny a výřezem větví a vyžnutím "obnoveny" všechny kříže v obci. Na těchto pracích se podíleli mladí lidé z mezinárodního tábora sdružení INEX (kromě Evropanů například i z Japonska, Kanady a Turecka). Na Křinické cestě byla také současně s křížem vysvěcena již dříve opravená kaple Panny Marie Sněžné pod Hvězdou.
Práce také probíhaly na někdejší slavné Vambeřické cestě, která vedla z Police nad Metují do nejznámějšího poutního místa v Sudetech, kladských Vambeřic. Ačkoli původní trasa asi 20 km dlouhé cesty už zčásti zanikla, krajinu v těchto místech dodnes zdobí velký počet sakrálních staveb. Například na katastru obce Suchý Důl se zde v pastvině nalézá sedm křížů, donedávna různě poškozených, z nichž čtyři se podařilo loni opravit.
V roce 1999 bylo dobrovolníky a za profesionální pomoci dvou sochařů a výtvarníků opraveno celkem sedm starých povalených a poškozených křížů v krajině a instalována jedna nová plastika. Veřejných akcí se účastnilo od 100 do 200 lidí z Broumovska i celé republiky.
6.3.1.2. Naučné stezky a cyklostezky
Správa CHKO a Město Teplice nad Metují otevřely loni novou naučnou stezku Josefa Vavrouška Teplickým skalním městem v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Vede po hlavním turistické okruhu a obsahuje 15 zastavení, pojednávajících o přírodě, historii i využívání skal. Svým obsahem i grafickým zpracováním (velkoplošný digitální tisk) představuje mimořádné dílo.
Správa CHKO také zahájila značení a opravy naučných cyklistických stezek. Loni byla otevřena 27 km dlouhá "Vyhlídková cesta" a byly vyznačeny cyklistické stezky vedoucí v NPR Broumovské stěny a v sousedním polském NP Stolové hory: "Stěny" (52 km) a "Stolové hory" (126 km, mezinárodní).
6.3.1.3. Dokumentace drobných sakrálních staveb
Sdružení Collegium pro arte antiqua Brno provedlo v roce 1999 kvalitní dokumentaci drobných sakrálních staveb na větší části Broumovské kotliny (cca 100 km2, tj. 25% plochy CHKO). Členové sdružení objevili, podrobně popsali, zakreslili, vyfotografovali a zanesli do map sto objektů, ležících v obcích i v polích.
Výsledky projektu byly zpracovány v publikaci, na videosnímku a fotografiích a představeny na semináři, kterého se zúčastnili mj. bývalý ministr životního prostředí ČR Ivan Dejmal, převor benediktinské řádu Petr Siostrzonek, 20 starostů měst a obcí z Broumovska, památkáři, krajináři, novináři a další příznivci z celé republiky.
6.3.1.4. Fotografická výstava
Fotografická výstava "Proměny Broumovska" autora Davida Musila z výše uvedeného sdružení zachycuje na 40 dvojicích identických snímků stav uměleckých památek a krajiny na počátku století a roce 1998. Fotografie jsou doplněny průvodními texty. Výstavu umístěnou na Správě CHKO Broumovsko shlédly během tří letních měsíců v roce 1999 stovky místních obyvatel i návštěvníků.
6.3.1.5. Oživování kostelů
Sdružení Collegium pro arte antiqua během svého letního pobytu v roce 1999 na Broumovsku hrálo a zpívalo v památkově chráněných kostelích v Martínkovicích, Vernéřovicích, Božanově, Heřmánkovicích a ve Zdoňově. Během těchto setkání se staré, krásné ale chátrající kostely, jejichž autorem je většinou slavný stavitel K.I.Dientzenhofer, opět naplnily lidmi a hudbou.
6.3.2. Plánované akce na rok 2000
6.3.2.1. Otevření Křinické cesty
Slavnostní otevření druhé obnovené cesty, Křinické, s procesím a hudbou, se uskuteční dne 27.5. Akci pořádají obec Křinice, Správa CHKO Broumovsko, Collegium pro arte antiqua, Děkanský úřad Broumov a Sdružení obcí Broumovska, Policka a Teplicka.
6.3.2.2. Otevření cyklistických stezek Stěny a Stolové hory
Letos budou na Den Země 22.4. otevřeny dvě loni vyznačené cyklistické stezky (viz výše). Všechny tři nové cyklostezky pak budou představovat vzájemně propojený mezinárodní systém, vybavený celkem 22 naučnými panely špičkového grafického provedení.
6.3.2.3. Mezinárodní tábory mladých lidí s pracovní náplní
V červenci a srpnu uskuteční Sdružení dobrovolných aktivit INEX na Broumovsku pět mezinárodních táborů s pracovní náplní, kterých se zúčastní kolem sta mladých lidí z celého světa. V Křinicích, v Martínkovicích, v Božanově a ve Vižňově půjde o opravy drobných kulturních památek a nejrůznější práce ke zlepšení vzhledu obcí i krajiny. V Teplicích nad Metují se bude pracovat v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály.
6.3.2.4. Dokumentace drobných sakrálních staveb
Collegium pro arte antiqua Brno bude v létě pokračovat (ve spolupráci se sdružením INEX) v dokumentaci drobných sakrálních staveb na další části území CHKO - na Meziměstsku a Teplicku. Bude se také věnovat staré hudbě v kostelích broumovské barokní skupiny, zejména ve Vernéřovicích.
6.3.2.5. Týden pro broumovské kostely
Společným vyvrcholením letních aktivit bude "Týden pro broumovské kostely". Od 6. do 13. srpna budou probíhat v nejkrásnějším a přitom nejpustějším kostele z broumovské barokní skupiny, u sv. Markéty v Šonově, kulturní akce - koncerty a výstavy. Současně bude pro návštěvníky otevřeno i ostatních osm kostelů. Nad akcí již převzal záštitu poslanec RNDr. Libor Ambrozek, předseda sněmovního výboru pro životní prostředí Parlamentu.
Na programu týdne se pracuje. Této první akci svého druhu na Broumovsku bychom rádi zajistili velkou publicitu i účast veřejnosti a upozornili tak na nevyužitý, chátrající potenciál zdejších mimořádných kulturních památek.
6.3.2.6. Obnova klášterní zahrady v Broumově
Poslední akcí, která programově (nikoli organizačně) zapadá mezi uvedené aktivity, je obnova klášterní zahrady v Broumově, která by sloužila občanům města, turistům i řádovým sestrám, jejichž příchod se plánuje během příštích let. Benediktinské arciopatství v Praze, město Broumov a Správa CHKO Broumovsko pracují nyní na přípravě projektové dokumentace pro podání žádosti o finanční podporu akce u Státního fondu životního prostředí.
6.3.3. Financování
Dokladem široké spolupráce na popsaných aktivitách je i způsob jeho financování, na němž se podílí stát, obce, nadace, církev i soukromé osoby. Projekt dosud podpořily: Ministerstvo životního prostředí, Správa CHKO ČR, Město Broumov, Město Police nad Metují, Obec Křinice, Obec Suchý Důl, Děkanský úřad v Broumově, Nadace Open Society Fund, Nadace české památky, rodina Růčkova z Broumova a další.
7. Závěr
Chráněná krajinná oblast Broumovsko je krajinou mimořádných přírodních i uměleckých hodnot, obdařenou silným duchem místa. Mohla by se stát modelovým územím trvale udržitelného života - tedy harmonického soužití člověka a přírody. (Tím by CHKO naplnila své poslání dokonce nad rámec zákona č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny.)
Na dosažení tohoto cíle však nestačí síly dosavadních iniciátorů. Proto v současné době připravují text, který by kromě podrobnějšího popisu výše uvedených aktivit zahrnul také vzdálenější vize a nastínil cesty k nim vedoucí. Tento program bude pak rozšiřován mj. s cílem získat další spolupracovníky, finanční zdroje apod.
V přesvědčení, že tato snaha může být úspěšná, nás povzbuzuje nemalý zájem, který naše dosud skromná činnost vyvolala v kruzích zainteresované odborné veřejnosti.
Předpokládáme, že iniciativu by měla v budoucnu koordinovat nově vzniklá broumovská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život "Tuž se , Broumovsko!" a že odbornou a morální záštitu nad ní převezme celá Společnost.
 
RNDr. Jan Piňos

vedoucí Správy CHKO Broumovsko

Kontakty:
CHKO www.schkocr.cz
    chkobr@br.fairnet.cz Broumovsko, kontaktní osoba Jan Piňos
Collegium pro arte antiqua www.collegium.cz
    polacek@collegium.cz
INEX www.webhost.cz/inex
    inex@czn.cz
Webmaster www.vmp.ffa.vutbr.cz/people/zuzrez
    zuzrez@post.cz