Týden pro broumovské kostely 2001

15. - 22. července

Pomozte spolu s námi obnovit život
jedinečného souboru chátrajících
barokních kostelů v kouzelné krajině Broumovského výběžku


 Hledáme partnery, kteří jsou  ochotni:

 přispět k propagaci myšlenky obnovy kulturní  krajiny   a jejího společenství

 ztotožnit se se základními východisky
  a cíli projektu, respektovat je a tvořivě rozvíjet

prožít intenzivně prázdninový týden v  pracovním   nasazení bez nároků na finanční  odměnu

Co nabízíme

prostor 7 architektonicky pozoruhodných   venkovských   kostelů k uskutečnění vhodných   kulturních programů   (koncerty, výstavy,  divadelní   představení ad.)   respektujících nebo  jemně   podtrhujících liturgický   význam prostoru.  Některé   kostely disponují též   inspirativním  exteriérem.

prostor 3 kostelů, které neslouží momentálně   liturgickému dění; kromě lavic a holých   konstrukcí   oltářů tu zcela chybí vybavení; nabízí   se využití   k odvážnějším projektům  respektujícím   památkovou   ochranu a  korespondujícím s   posvátností prostoru   podobně též exteriér vybízí   k citlivému zapojení  do   výtvarné, hudební nebo   divadelní akce; chybějící   inventář kostelů   inspiruje k jeho  doplnění nebo   novému pojednání,  vždy však  s ohledem na původní   určení stavby

alternativní divadelní a hudební scénu ve  stodole   Barokní fary nebo hudebním altánu v městském   parku v Broumově

podíl na myšlenkové kultivaci programu obnovy   komunity a krajiny Broumovska

prohlídku prostor a konzultaci záměrů

nenáročné ubytování pro účinkující a   spolupracovníky   v době konání akce
  a přípravných prací

podíl na dopravních výdajích

práci dobrovolníkům v tvořivé, dělné a přátelské   atmosféře

pobyt v jedinečně krásné a harmonické krajině   CHKO   Broumovsko

Co nenabízíme

prostor pro prezentaci umělců s prvotní touhou    po    zviditelnění vlastní osoby

místo pro propagaci lidí, myšlenek a prací    nesouvisejících se záměrem projektu

honoráře a provize

nenákladnou rekreaci

Informace

Podrobnější informace o odeznělé akci v létě 2000, o jednotlivých kostelích, o dalších záměrech organizátorů, změnách a doplňcích programu a výběru partnerů naleznete na našich internetových stránkách

http://www.collegium.cz/cesty
V případě jakéhokoliv zájmu se obracejte na adresu:

Collegium pro arte antiqua
Mojmír Poláček
Vrázova 17b
616 00 Brno

tel. 05/749 894
polacek@collegium.cz

nebo

Informační centrum Broumovska
Jana Rutarová
Mírové nám. 54
550 04 Broumov

tel. 0447/524 168

ic.broumovsko@worldonline.cz

 

 

 

Proč zrovna Broumovsko

Broumovsko bylo po téměř sedm století ve správě řeholního řádu benediktinů, kteří dokázali vtisknout krajině neopakovatelnou tvář a hloubku. Hospodářskou obratností spojenou s promyšlenou pastorační prací vytvořili i dnes velmi dobře patrný ostrov výsostné kultury a spirituality. Díky překotným společenským změnám v poválečné historii této oblasti jsou vzácné barokní kostely, převážně z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, v této kdysi bohaté krajině velmi zanedbány. Tři z nich nejsou momentálně využívány pro liturgii vůbec, mnoho dalších jen jednou měsíčně. Snaha církve jako vlastníka a státní památkové péče je z důvodů finanční náročnosti jejich obnovy redukována na odstraňování havarijních situací. Duchovní, vzdělanostní a hospodářská situace výběžku nedává při současném stavu společenského vědomí v blízké budoucnosti velké naděje na zásadní početní obnovu komunity věřících, která by dokázala, tak jako v minulosti, zabezpečit postupnou revitalizaci objektů a vrátit jim původní míře jejich význam a poslání.

Proč Týden pro broumovské kostely

Do této situace přichází Collegium pro arte antiqua Brno s projektem vytvoření komunitního centra na Broumovsku, které by mělo ve spolupráci s místními aktivisty a dalšími partnery navázat na to nejlepší z benediktinské tradice. Program Cesty ke kořenům směřuje nejrůznějšími prostředky k pojmenování a vyzvednutí rozvojových možností oblasti a nabízí místnímu společenství příležitosti, jak tohoto bohatství využívat. Jako svým způsobem demonstrativního symbolu svých snah se chopilo Collegium v první řadě oživení nepřístupných památek. Po zkušenosti zahajovacího Týdne pro broumovské kostely v létě 2000 se tato volba ukázala být jako velmi šťastná. Návštěva a ohlasy vysoko překročily očekávání organizátorů. Na 3 500 lidí shlédlo prostory někdy i několik desetiletí nepřístupných kostelů a kulturní programy v nich. Celá akce byla velkým povzbuzením pro místní obyvatele. Proto se (nyní již v užší spolupráci s Děkanským úřadem v Broumově, Správou CHKO Broumovsko, Sdružením dobrovolných aktivit INEX Praha a místními aktivisty i zástupci samosprávy) připravuje podobná akce pro příští léto. Všech deset kostelů by mělo v době od 15. do 22. července 2001 na týden ožít kulturním ruchem (koncerty, divadelní představení, výstavy, umělecké dílny ad.) a navazujícími aktivitami (semináře, setkání, diskusní fóra, vydávání publikací a nosičů zvuku, dokumentace památek, dobrovolnická práce na praktické obnově, vzdělávací exkurze atp.).